ദീനാ

ദീനാ (Dinah)

പേരിനർത്ഥം – ന്യായവിധി

യാക്കോബിന് ലേയയിൽ ജനിച്ച മകൾ. (ഉല്പ, 30:21; 46:15). ഉല്പത്തി 37:35-ൽ യാക്കോബിന്റെ പുത്രിമാർ എന്നു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റു പുത്രിമാരെക്കുറിച്ച് നമുക്കു ഒരറിവുമില്ല. യാക്കോബ് ശെഖേമിൽ പാർക്കുന്ന കാലത്ത് ദീനാ ദേശത്തിലെ കന്യകമാരെ കാണാൻ പോയി. അപ്പോൾ ദീനയ്ക്ക് 13-15 വയസ്സു പ്രായമുണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് പൗരസ്ത്യ ദേശങ്ങളിൽ വിവാഹപ്രായമാണ്. ദേശത്തിന്റെ പ്രഭുവായ ശെഖേം അവളോടു കൂടെ ശയിച്ച് അവൾക്കു പോരായ്മ വരുത്തി. ദീനയുടെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരായിരുന്ന ശിമയോനും ലേവിയും അവിടെയുള്ള പുരുഷന്മാരെ ഒക്കെയും കൊന്നു, ദീനയെ വീണ്ടെടുത്തു. ഈ കൂട്ടക്കൊല യാക്കോബിന് ഇഷ്ടമായില്ല. (ഉല്പ, 34:30). പുത്രന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൃദയവേദനയോടു കൂടി യാക്കോബ് ഈ സംഭവത്തെ അനുസ്മരിച്ചു. (ഉല്പ, 49:57).

Leave a Reply

Your email address will not be published.