ദാവീദിന്റെ നഗരം

ദാവീദിന്റെ നഗരം (City of David)

യെഹൂദയിലെ ബേത്ലേഹെമിനെ അപൂർവ്വം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദാവീദിന്റെ പട്ടണം എന്നു വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. (ലൂക്കൊ, 2:4, 11). ദാവീദ് വളർന്നതും ആടുമേച്ചതും ബേത്ലേഹെമിലായിരുന്നു. മറ്റൊന്ന്; ദാവീദ് യെബൂസ്യരോട് പിടിച്ചടക്കിയ സീയോൻ കോട്ടയുടെ അപരനാമം ‘ദാവീദിന്റെ നഗരം’ എന്നാണ്. (2ശമൂ, 5:7, 9; 1ദിന, 11:5, 7; 1രാജാ, 8:1; 2ദിന, 5:2). ടയ്റോപിയോൻ താഴ്വരയ്ക്കും കിദ്രോൻ താഴ്വരയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള കുന്നാണ് ഈ നഗരം. യെബൂസ്യനഗരം ആക്രമിച്ചത് പൊടുന്നനവെയായിരുന്നു. നഗരനിവാസികൾ ഗീഹോൻ ഉറവയിൽനിന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടുപോയിരുന്ന നീർപ്പാത്തിവഴി കയറിയാണ് ദാവീദും കൂട്ടരും സീയോൻകോട്ട പിടിച്ചത്. ദാവീദിനൊരിക്കലും യെബൂസ്യനഗരത്തിൽ കടക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് അവർ കരുതി. അവർ ദാവീദിനോട്: “നീ ഇവിടെ കടക്കുകയില്ല; നിന്നെ തടുപ്പാൻ കുരുടരും മുടന്തരും മതി എന്നു പറഞ്ഞു അവരെ പരിഹസിച്ചു.” (2ശമൂ, 5:6). എന്നിട്ടും ദാവീദ് സീയോൻ കോട്ട പിടിച്ചു; അതിനു ദാവീദിന്റെ നഗരം എന്നു പേരിട്ടു. അതിന്റെ ചുററും ദാവീദ് കോട്ടകെട്ടി അരമന പണിതു. യെരൂശലേം നഗരം വളർന്നു വികസിച്ചപ്പോഴും ദാവീദിൻ്റെ നഗരം അതിന്റെ തനിമ നിലനിർത്തി. പ്രവാസാനന്തരവും നഗരത്തിലെ ചില പ്രത്യേക സ്ഥാനങ്ങൾ എടുത്തുപറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്: ഉറവുവാതിൽ (നെഹെ, 2:14; 3:15; 12:37), ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന കല്പടികൾ (നെഹെ, 3:15; 12:37), ദാവീദിൻ്റെ കല്ലറകൾ (നെഹെ, 3:16), വീരന്മാരുടെ നിവാസം (നെഹെ, 3:16) എന്നിവ. യെബൂസ്യനഗരത്തെ മോടിപിടിപ്പിക്കുവാൻ ദാവീദ് വളരെയൊന്നും ചെയ്തില്ല. ശലോമോൻ രാജാവാണ് ഉജ്ജ്വല സൗധങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ഈ പട്ടണത്തെ മനോഹരമായ തലസ്ഥാന നഗരിയാക്കിയത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *