ദല്മനൂഥ

ദല്മനൂഥ (Dalmanutha) 

ഗലീലക്കടലിന്റെ പശ്ചിമതീരത്തുളള ഒരു സ്ഥലം. (മർക്കൊ, 8:10). നാലായിരം പേരെ അത്ഭുതകരമായി പോഷിപ്പിച്ചശേഷം ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരുമായി ദല്മനൂഥയ്ക്കു പോയി. യഥാർത്ഥസ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഐൻ-എൽ-ബാരിദേ (Ain-el-Barideh) ആണെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. മത്തായി 15:39-ൽ ദല്മനൂഥയ്ക്കു പകരം മഗദാദേശം എന്നാണ് കാണുന്നത്. ഏറ്റവും നല്ല കൈയെഴുത്തു പ്രതികളിൽ ദല്മനൂഥ കാണപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരിക്കലും പാഠപ്പിഴയായി ഗണിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ദല്മനൂഥയും മഗദയും ഒരേ സ്ഥലത്തിന്റെ രണ്ടു പേരുകളോ വളരെ അടുത്തുള്ള രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകളോ ആയിരിക്കണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *