ത്രുഫൈന

ത്രുഫൈന (Tryphena)

പേരിനർത്ഥം — മൃദുല

റോമിൽ പാർത്തിരുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ വനിത. “കർത്താവിൽ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരായ ത്രുഫൈനെക്കും ത്രുഫോസെക്കും വന്ദനം ചൊല്ലുവാൻ” പൗലൊസ് റോമിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് എഴുതി. (റോമ, 16:12). അവരുടെ ബന്ധമെന്താണെന്ന് കൃത്യമായറിയില്ല. ഒരുപക്ഷെ ത്രുഫൈനയും ത്രുഫോസയും സഹോദരിമാർ ആയിരുന്നിരിക്കാം. രണ്ടു പേരുകളുടെയും ധാതു ഒന്നാകയാൽ അവർ ഇരട്ട സഹോദരിമാർ ആയിരുന്നെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.