ത്രിമണ്ഡപം

ത്രിമണ്ഡപം (Three Taverns) 

റോമിൽ നിന്നു പുത്യൊലിയിലേക്കുള്ള അപ്യമാർഗ്ഗം (Via Appia) എന്ന രാജപാതയിലെ ഒരു താവളമാണ് ത്രിമണ്ഡപം. യാത്രക്കാർക്കു വിശ്രമിക്കാനുള്ള മൂന്നു സത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലാകണം ഈ പേർ വന്നത്. റോമിൽ നിന്നു 49 കി.മീറ്റർ അകലെയാണിത്. പൗലൊസ് വരുന്നു എന്നു കേട്ടിട്ടു റോമിലെ ചില സഹോദരന്മാർ അപ്യപുരവും തിമണ്ഡപവും വരെ എതിരേറ്റു ചെന്നു. (പ്രവൃ, 28:13-15).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *