ത്രഖോനിത്തി

ത്രഖോനിത്തി (Trachonitis)

പേരിനർത്ഥം — കുന്നിൻ പുറം

ദമസ്ക്കൊസിനു 25 കി.മീറ്റർ തെക്കുകിഴക്കാണ് സ്ഥാനം. ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ അധികഭാഗവും അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളും പാറക്കെട്ടുകളും നിറഞ്ഞതാണ്. കൃഷിക്കുപയുക്തമായ ഭൂമി കുറച്ചു മാത്രമേയുള്ളൂ. എൽ ലെജ (el-Leja = അഭയം) എന്ന അറബി പേരിലാണ് ഇന്നറിയപ്പെടുന്നത്. കൊള്ളക്കാർക്കും ഭീകരപ്രവർത്തകർക്കും ഒളിച്ചു കഴിയാൻ പറ്റിയ ഇടമായതിലാണ് ഈ പേർ ലഭിച്ചത്. സ്ട്രാബൊയും, ജൊസീഫസും അനേക പ്രാവശ്യം ഈ പ്രദേശത്തേക്കുറിച്ചു പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ബൈബിളിൽ ഒരിടത്തു മാത്രം, യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെയും ക്രിസ്തുവിന്റെയും ശുശ്രൂഷാകാലം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനായി ത്രഖോനിത്തിയെ പരാമർശിക്കുന്നു. ബി.സി. 4-ൽ ഹെരോദാവ് മരിച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണപ്രത്രമനുസരിച്ച് പുത്രനായ ഫിലിപ്പോസിനെ ഇതൂര്യ ത്രഖോനിത്തി ദേശങ്ങളുടെ ഇടപ്രഭുവായി വാഴിച്ചു. (ലൂക്കൊ, 3:1). ഫിലിപ്പൊസിന്റെ മരണശേഷം (എ.ഡി. 34) റോമൻ പ്രവിശ്യയായ സിറിയയോടു ചേർത്തു. എ.ഡി. 37-ൽ കാലിഗുള ചക്രവർത്തി ഹെരോദാവ് അഗ്രിപ്പാ ഒന്നാമനു ത്രഖോനിത്തി നല്കി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *