തിമായി

തിമായി (Timaeus)

പേരിനർത്ഥം – വളരെ വിലമതിക്കുന്നു

യേശുക്രിസ്തു യെരീഹോവിൽ വെച്ചു സൗഖ്യമാകിയ ബർത്തിമായി ഏന്ന കുരുടനായ മനുഷ്യൻ്റെ അപ്പൻ. “അവർ യെരീഹോവിൽ എത്തി; പിന്നെ അവൻ ശിഷ്യന്മാരോടും വലിയ പുരുഷാരത്തോടും കൂടെ യെരീഹോവിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുമ്പോൾ തിമായിയുടെ മകനായ ബർത്തിമായി എന്ന കുരുടനായ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ വഴിയരികെ ഇരുന്നിരുന്നു.” (മർക്കൊ, 10:46). ബർത്തിമായി = തിമായിയുടെ പൂത്രൻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.