ഗ്രബ്രീയേൽ

ഗ്രബ്രീയേൽ (Gabriel)

പേരിനർത്ഥം – ദൈവപുരുഷൻ

ബൈബിളിൽ പേരിനാൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ടു ദൂതന്മാരാണ് ഗബ്രീയേലും മീഖായേലും. ഗ്രബീയേൽ ദൂതുവാഹിയും മീഖായേൽ യുദ്ധവീരനുമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ വീരപുരുഷൻ എന്നാണ് ഗ്രബീയേൽ എന്ന പേരിന്നർത്ഥം. ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ്റെ നാലു പ്രത്യക്ഷതകൾ തിരുവെഴുത്തുകളിലുണ്ട്. ഈ നാലു സ്ഥാനങ്ങളിലും ദൈവികനിർണ്ണയം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൂതനായിട്ടാണ് ഗ്രബ്രീയേലിനെ കാണുന്നത്. ദാനീയേൽ പ്രവാചകന് ദർശനം വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുത്തത് ഗ്രബ്രീയേലാണ്: (ദാനീ, 8:15-27; 9:20-27). യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചുളള സന്ദേശം ഗ്രബ്രീയേൽ ദൂതൻ മുഖേനയാണ് സെഖര്യാവിനു ലഭിച്ചതു: (ലൂക്കൊ, 1:11). ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തെയും ശുശ്രൂഷയെയും കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം മറിയയ്ക്കു നല്കിയതും ഗ്രബ്രീയേലായിരുന്നു: ( ലൂക്കൊ, 1:26-33).ദാനീയേൽ 9:21-ൽ ഗ്രബ്രീയേലെന്ന പുരുഷൻ എന്നു കാണുന്നു. അമിതബലവും അസാധാരണവേഗവും ഗ്രബ്രീയേലിനുണ്ട്. പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ ദൂതൻ പറന്നുവന്നു: (ദാനീ, 9:21). ‘ദൈവസന്നിധിയിൽ നില്ക്കുന്ന ഗ്രബ്രീയേൽ ആകുന്നു’ എന്നു ദൂതൻ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി: :ലൂക്കൊ, 1:19). മനുഷ്യരൂപത്തിലാണ് ഗ്രബ്രീയേൽ ദൂതനെ കാണുന്നത്: (ദാനീ, 10:18). ശബ്ദം മനുഷ്യശബ്ദമാണ്: (ദാനീ, 10:17-18). സ്പർശിക്കുന്നതിനും (8:18; 10:18), ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്തു നില്ക്കുന്നതിനും (ലൂക്കൊ, 1:11-12) ഗ്രബ്രീയേൽ ദൂതനു കഴിവുണ്ട്. 

പ്രധാനദൂതന്മാരായ മീഖായേലും, റഫായേലും, ഗ്രബ്രീയേലും, ഊരീയേലും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ദുഷ്ടത സ്രഷ്ടാവിനെ അറിയിക്കുന്നതായി ഹാനോക്കിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവിക സിംഹാസനത്തിനു മുമ്പിൽ, യെഹൂദയുടെ കൊടിയുടെ അടുക്കൽ ഗ്രബ്രീയേൽ ദൂതൻ നില്ക്കുന്നതായി റബ്ബിമാരുടെ എഴുത്തുകളിൽ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published.