ഗെന്നേസരെത്ത്

ഗെന്നേസരെത്ത് (Gennesaret)

ഈ പേരിന്റെ ആദ്യപ്രയോഗം 1മക്കാബ്യർ 11:67-ലാണ് (ഗെനെസർ). പഴയനിയമത്തിലെ (ആവ, 3:17; യോശു, 19:35) കിന്നേരെത്ത് ഇതാണെന്നു തർഗൂമിൽ കാണാം. ഗലീലക്കടലിന്റെ തീരത്തു വടക്കു പടിഞ്ഞാറായി കിടക്കുന്ന ചെറിയ സമതലം. ഇതിന്റെ അളവ് 2.4/4.8 കിലോമീറ്ററാണ്. ക്രിസ്തു ഇവിടെ അത്ഭുതകരമായി രോഗസൌഖ്യം നല്കി. (മത്താ, 14:34-36; മർക്കൊ, 6:53-56). ഗലീലക്കടലിന്റെ മറ്റൊരു പേര് ‘ഗെന്നേസരെത്ത് തടാകം’ എന്നാണ്. (ലൂക്കൊ, 5:1).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *