ഗായൊസ്

ഗായൊസ് (Gaius)

പേരിനർത്ഥം – പ്രഭു

പുതിയനിയമത്തിൽ നാലുപേർ ഗായൊസ് എന്നപേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു:

1. പൗലൊസിന്റെ കുട്ടുയാത്രക്കാരനായിരുന്ന ഒരു മക്കെദോന്യൻ. എഫെസൊസിൽ വച്ച് ലഹളക്കാർ ഗായൊസിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി: “പട്ടണം മുഴുവനും കലഹം കൊണ്ടു നിറഞ്ഞു, അവർ പൗലൊസിന്റെ കൂട്ടുയാത്രക്കാരായ ഗായൊസ് അരിസ്തർഹോസ് എന്ന മക്കെദോന്യരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു രംഗസ്ഥലത്തേക്കു ഒരുമനപ്പെട്ടു പാഞ്ഞു ചെന്നു.” (പ്രവൃ, 19:29).

2.  പൗലൊസിനോടുകൂടെ യാത്രചെയ്ത ദൈർബ്ബക്കാരനായ ഒരാൾ: “ബെരോവയിലെ പുറൊസിന്റെ മകൻ സോപത്രൊസും തെസ്സലോനിക്ക്യരായ അരിസ്തർഹൊസും സെക്കുന്തൊസും ദെർബ്ബെക്കാരനായ ഗായൊസും തിമൊഥെയൊസും ആസ്യക്കാരായ തുഹിക്കൊസും ത്രൊഫിമൊസും ആസ്യവരെ അവനോടു കൂടെ പോയി.” (പ്രവൃ, 20:4).

3. കൊരിന്തിൽ വച്ചു പൗലൊസ് സ്നാനപ്പെടുത്തിയ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി: “ക്രിസ്പൊസിനെയും ഗായൊസിനെയും ഒഴികെ നിങ്ങളിൽ ആരെയും ഞാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കായ്കയാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു.” (1കൊരി, 1:15). ഗായൊസിന്റെ ഭവനത്തിലാണ് വിശ്വാസികൾ കൂടിവന്നിരുന്നത്. റോമർക്കു ലേഖനമെഴുതുമ്പോൾ, “എനിക്കും സർവ്വസഭയ്ക്കും അതിഥിസല്ക്കാരം ചെയ്യുന്ന ഗായൊസ് നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു” (റോമ, 16:23) എന്നു പൗലൊസ് പറയുന്നു. 

4. യോഹന്നാന്റെ മൂന്നാം ലേഖനം ഗായൊസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തെഴുതിയതാണ്. പക്ഷേ പൗലൊസായിരിക്കാം ഗായൊസിനെ വിശ്വാസത്തിലേക്കു നയിച്ചത്. എഫെസൊസിനടുത്തുള്ള ഏതോ പട്ടണത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന ഒരു മാന്യനും സമ്പന്നനുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. ചില സഹോദരന്മാരെ യോഗ്യമാംവണ്ണം യാത്ര അയക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊസ്തലൻ ഈ ലേഖനം എഴുതിയത്. (3യോഹ, 1-6).

Leave a Reply

Your email address will not be published.