ഗായശ് മല

ഗായശ് മല (Mountain of Gaash)

പേരിനർത്ഥം – കമ്പനം 

എഫ്രയീം പർവ്വതത്തിലുള്ള ഒരു കുന്ന്. ഇതിന്റെ വടക്കുഭാഗത്താണ് യോശുവയ്ക്കു നല്കിയ പട്ടണമായ തിമ്നാത്ത്-സേരഹ്. (യോശു, 24:30). യോശുവയെ ഇവിടെയാണ് അടക്കിയത്. (ന്യായാ, 2:19). “അവനെ എഫ്രയീംപർവ്വതത്തിലുള്ള തിമ്നാത്ത്-സേരഹിൽ ഗായശ് മലയുടെ വടക്കുവശത്തു അവന്റെ അവകാശഭൂമിയിൽ അടക്കംചെയ്തു.” (യോശു, 24:30).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *