ഗല്ലിയോൻ

ഗല്ലിയോൻ (Gallio)

പേരിനർത്ഥം – ഉദ്ഘോഷകൻ

പൂർണ്ണമായ പേര് ലൂഷ്യസ് യൂനിയൂസ് അന്നയൂസ് ഗല്ലിയോ (Lucius Junius Annaeus Gallio) ആണ്. റോമാ ചക്രവർത്തിയായ ക്ലൗദ്യൊസ് എ.ഡി. 52-ൽ ഗല്ലിയോനെ അഖായയുടെ ദേശാധിപതിയായി നിയമിച്ചു. സ്റ്റോയിക്കു ചിന്തകനായ സെനക്കയുടെ ജ്യേഷ്ഠനായിരുന്നു ഗല്ലിയോൻ. 1905-ൽ ഗ്രീസിലെ ഡെൽഫിയിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത ഒരു രേഖയിൽ ഗല്ലിയോൻ്റെ നിയമനം സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനയുണ്ട്. പൗലൊസ് കൊരിന്ത് സന്ദർശിച്ചകാലം നിർണ്ണയിക്കുവാൻ ഈ രേഖ സഹായകമാണ്. ഗല്ലിയോനെക്കുറിച്ചു ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത്ര ശോഭനമല്ല. പൗലൊസ് തന്റെ രണ്ടാം മിഷണറിയാത്രയിൽ കൊരിന്തിൽ ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ചു. യെഹൂദന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ വിസ്താരത്തിനായി ഗല്ലിയോന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ന്യായപ്രമാണ സംബന്ധമായ കുറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ പൗലൊസിന്റെ മേൽ ആരോപിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നതിനാൽ ഗല്ലിയോൻ പൌലൊസിനെ വിസ്തരിക്കാതെ വിട്ടയച്ചു. യെഹൂദന്മാരോടു തികഞ്ഞ അവജ്ഞയായിരുന്നു അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നത്: (പ്രവൃ, 18:12-17). എ.ഡി. 65-ൽ നീറോയുടെ കല്പനപ്രകാരം ഗല്ലിയോൻ വധിക്കപ്പെട്ടു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.