കർമ്മേൽ

കർമ്മേൽ (Carmel)

പേരിനർത്ഥം – തോട്ടം, ഉദ്യാനഭൂമി

യെഹൂദ്യയിലെ മലമ്പ്രദേശത്തിലെ ഒരു പട്ടണം. (യോശു, 15:1, 55). ഇന്നത്തെ പേര് കെർമെൽ (Kermel) ആണ്. ഹെബ്രോനു 12 കി.മീറ്റർ തെക്കുകിഴക്കാണ് സ്ഥാനം. അമാലേക്യരെ ജയിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ജ്ഞാപകസ്തംഭം ശൗൽ ഇവിടെ നാട്ടി. (1ശമൂ, 15:12). നാബാലും (1ശമൂ, 25:2, 5, 7, 40), ദാവീദിന്റെ ഇഷ്ടഭാര്യയായ അബീഗയിലും (1ശമൂ, 27:3; 1ദിന, 3:1) കർമ്മേല്യരാണ്. ഈ കർമ്മേലിൽ തന്നെയാണ് കൃഷിപ്രിയനായ ഉസ്സീയാ രാജാവിന് മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. (2ദിന, 26:10). ദാവീദിന്റെ വീരന്മാരിൽ ഒവനായ ഹെസ്രോ കർമ്മേല്യനായിരുന്നു. (2ശമൂ, 23:35; 1ദിന, 11:37). ഒരു സാമാന്യ നാമമായും കർമ്മേൽ പ്രയോഗിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. (യെശ, 16:10; 32:15; യിരെ, 2:7; 4:26; 2രാജാ, 19:23). (നോക്കുക: കർമ്മേൽ പർവ്വതം).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *