കർപ്പൊസ്

കർപ്പൊസ് (Carpus)

പേരിനർത്ഥം – ഫലം

അപ്പൊസ്തലനായ പൗലൊസ് പുതപ്പും ചർമ്മ ലിഖിതങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചത് ത്രോവാസിൽ കർപ്പൊസിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു. റോമിൽ രക്തസാക്ഷിയാകുന്നതിനു മുമ്പ് ഏഷ്യാമൈനറിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോഴായിരിക്കണം അപ്രകാരം ചെയ്തത്. തിമൊഥയൊസിനോടു അവ എടുത്തുകൊണ്ടു ചെല്ലാൻ പൗലൊസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു: (2തിമൊ, 4:13).

Leave a Reply

Your email address will not be published.