ക്ലേമന്ത്

ക്ലേമന്ത് (Clement)

പേരിനർത്ഥം – കരുണാപൂർണ്ണൻ

ഫിലിപ്പിനഗരത്തിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി. ഇയാളെക്കുറിച്ചു ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരുള്ളവൻ എന്നു പൗലൊസ് അപ്പൊസ്തലൻ പറയുന്നു: (ഫിലി, 4:3). റോമിലെ ബിഷപ്പായിരുന്ന ക്ലേമന്ത് പൗലൊസിൻ്റെ ഈ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്നു എന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.