ക്ലെയോപ്പാവ്

ക്ലെയോപ്പാവ് (Clopas)

പേരിനർത്ഥം – പിതാവിന്നു മഹത്വം

യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയയോടും, അമ്മയുടെ സഹോദരിയോടുമൊപ്പം ക്രൂശിനരികെ നിന്ന മറിയയുടെ ഭർത്താവ്: (യോഹ, 19:25). അല്ഫായി എന്ന് പേരിൻറ ഗ്രീക്കു രൂപമായിരിക്കണം ക്ലെയോപ്പാവ്.  

Leave a Reply

Your email address will not be published.