ക്രിസ്പൊസ്

ക്രിസ്പൊസ് (Crispus)

പേരിനർത്ഥം – ചുരുണ്ട

കൊരിന്തിലെ യെഹൂദന്മാരുടെ പള്ളിയിലെ പ്രമാണിയായിരുന്നു ക്രിസ്പൊസ്. പൗലൊസിൽനിന്നു സുവിശേഷം കേട്ട് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ക്രിസ്ത്യാനിയായി: (പ്രവൃ, 18:8). പൗലൊസ് സ്നാനപ്പെടുത്തിയ ചുരുക്കം ചിലരിൽ ഒരാളാണ് ക്രിസ്പൊസ്: (1കൊരി, 1:14). പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ക്രിസ്പൊസ് ഐജീനയിലെ ബിഷപ്പായി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.