ക്രിസ്തുവും തിരുവെഴുത്തും

ക്രിസ്തുവും തിരുവെഴുത്തും

ദൈവം മനുഷ്യനായി വെളിപ്പെട്ടതാണ് ക്രിസ്തു. യേശുക്രിസ്തുവിൽ മാനുഷികവും ദൈവികവും ആയ ഭാവങ്ങൾ സമവായമായി ഇരിക്കുന്നതുപോലെ ദൈവവചനത്തിലും മാനുഷികവും ദൈവികവുമായ അംശങ്ങൾ പ്രസ്പഷ്ടമായി മിളനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകൾ മാനുഷികഭാഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് തിരുവെഴുത്തുകൾ. ലിഖിതവചനമായ തിരുവെഴുത്തുകൾക്കും ജീവിക്കുന്ന വചനമായ ക്രിസ്തുവിനും സമാനമായ പരിച്ഛദങ്ങളാണ് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അവയിൽ ചിലത് താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

1. നിന്റെ വചനം സത്യം ആകുന്നു:  (യോഹ, 17:17) — ഞാൻ തന്നെ സത്യം: (യോഹ, 14:6).

2. നിന്റെ കല്പനകൾ ഒക്കെയും സത്യം തന്നേ: (സങ്കീ, 119:151) — കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവൻ: (യോഹ, 1:14). 

3. സമാധാനസുവിശേഷം: (എഫെ, 6:15) — സമാധാനപ്രഭു: (യെശ, 9:6).

4. പുരുഷാരം ദൈവവചനം കേൾക്കേണ്ടതിന്നു അവനെ തിക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കയാൽ: (ലൂക്കൊ, 5:1) — അവന്നു ദൈവവചനം എന്നു പേർ: (വെളി, 19:13).

5. നിന്റെ കല്പനകളുടെ പാതയിൽ എന്നെ നടത്തണമേ: (സങ്കീ, 119:35) — ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും  പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല: (യോഹ, 14:6).

6. യഹോവേ, നിന്റെ ചട്ടങ്ങളുടെ വഴി എന്നെ ഉപദേശിക്കേണമേ: (സങ്കീ, 119:33) — യേശു അവനോട് ഞാൻ തന്നെ വഴി: (യോഹ, 14: 6).

7. യഹോവയുടെ വഴികൾ സത്യമായവ: (സങ്കീ, 19:9). — വിശുദ്ധനും സത്യവാനും ആയവൻ: (വെളി, 3:7).

8. ജീവന്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചു കൊണ്ട്: (ഫിലി, 2:15) — അവൻ സത്യദൈവവും നിത്യജീവനും ആകുന്നു: (1യോഹ, 5:20).

9. തിരുവെഴുത്തിന്നു നീക്കം വന്നുകൂടായല്ലോ: (യോഹ, 10-35) — അവന്റെ ഒരു അസ്ഥിയും ഒടിഞ്ഞു  പോകയില്ല: (യോഹ, 19:36).

10. മനുഷ്യൻ അപ്പംകൊണ്ടു മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ കൂടിവരുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു: (മത്താ, 4:4) — സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാൻ ആകുന്നു; ഈ അപ്പം തിന്നുന്നവൻ എല്ലാം  എന്നേക്കും ജീവിക്കും: (യോഹ, 6:51).

11. ജ്ഞാനിയുടെ ഉപദേശം ജീവന്റെ ഉറവാകുന്നു: (സദ്യ, 13:14) — നിന്റെ പക്കൽ ജീവന്റെ ഉറവുണ്ടല്ലോ: (സങ്കീ, 36:9).

12. നിന്റെ വചനം എന്റെ കാലിനു ദീപം: (സങ്കീ, 119:105) — ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം ആകുന്നു: (യോഹ, 8:12).

13. കല്പന ഒരു ദീപവും ഉപദേശം ഒരു വെളിച്ചവും: (സദൃ, 6:23) — ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു: (യോഹ, 1:4).

14. നിന്റെ വചനം എന്റെ കാലിന്നു ദീപം: (സങ്കീ, 119:105) — യഹോവേ , നീ എന്റെ ദീപം ആകുന്നു: (2ശമൂ, 22:29).

15. ഞാൻ നിന്റെ വായിൽ എന്റെ വചനങ്ങളെ തീയും ഈ ജനത്തെ വിറകും ആക്കും: (യിരെ, 5:14) — യിസ്രായേലിന്റെ വെളിച്ചം ഒരു തീയായും അവന്റെ പരിശുദ്ധൻ ഒരുജ്വാലയായും ഇരിക്കും: (യെശ, 10:17).

16. എന്റെ വചനം തീ പോലെയും: (യിരെ, 23:29) — ഞാൻ അതിനുചുറ്റും തീമതിലായിരിക്കും: (സെഖ, 2:5).

17. ആയിരം ആയിരം പൊൻവെള്ളി നാണ്യത്തെക്കാൾ നിന്റെ വായിൽ നിന്നുള്ള ന്യായപ്രമാണം എനിക്കുത്തമം: (സങ്കീ, 119:12) — എന്റെ പ്രിയൻ പതിനായിരം പേരിൽ അതിശ്രഷ്ഠൻ തന്നെ: (ഉത്ത, 5:10).

18. തിരുവചനം എന്റെ അണ്ണാക്കിനു എത്ര മധുരം: (സങ്കീ, 119:103) — അവന്റെ വായ് ഏറ്റവും മധുരമുള്ളത്: (ഉത്ത, 5:16).

19. നിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ അതിശയകരമാകുന്നു: (സങ്കീ, 119:129) —  അവന്നു അത്ഭുതമന്ത്രി …. എന്നു പേർ വിളിക്കപ്പെടും: :യെശ, 9:6).

20. സുവിശേഷം ദൈവശക്തിയാകുന്നു: (റോമ, 1:16) — ദൈവശക്തിയായ ക്രിസ്തു: (1കൊരി, 1:24).

21. യഹോവയുടെ വചനം നല്ലതു: (യെശ, 39:8) — നീ നല്ലവനും നന്മ ചെയ്യുന്നവനും ആകുന്നു: (സങ്കീ, 119:68).

22. നിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളെ നീ എന്നേക്കും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു: (സങ്കീ, 119:152) — ദൈവമേ, നിന്റെ സിംഹാസനം എന്നും എന്നേക്കുമുള്ളതു: (എബ്രാ, 1:8).

23. കർത്താവിന്റെ വചനമോ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു: (1പത്രൊ, 1:25) — യഹോവ എന്നേക്കും വാഴുന്നു: (സങ്കീ, 9:7).

24. നിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നേക്കും നീതിയുള്ളവ: സങ്കീ, 119:144) — നീ അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ദൈവം ആകുന്നു: (സങ്കീ, 90:2).

25. നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവവചനം: (1പത്രൊ, 1:23) — ക്രിസ്തു എന്നേക്കും ഇരിക്കും: (യോഹ, 12:34).

26. എന്റെ വചനം …. പാറയെ തകർക്കുന്ന ചുറ്റികപോലെ: ((യിരെ, 23:29) — അത് ആരുടെ മേൽ എങ്കിലും വീണാൽ അവനെ ധുളിപ്പിക്കും: (ലൂക്കൊ, 20:18).

27. വചനം അനുസരിക്കായ്കയാൽ ഇടറിപ്പോകുന്നു: (1പത്രൊ, 2:8) — തടങ്ങൽ പാറ: (റോമ, 9:33).

28. നിന്റെ കല്പനകൾ …. എപ്പോഴും എന്റെ പക്കൽ ഉണ്ട്: (സങ്കീ, 119:98) — ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാനാളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ട്: (മത്താ, 28:20).

29. ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം ഐശ്വര്യമായി നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ: (കൊലൊ, 3:16) — ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹ്യദയങ്ങളിൽ വസിക്കേണ്ടതിന്നും: (എഫെ, 3:17).

30. എന്റെ വചനം നിങ്ങളിലും വസിച്ചാൽ: (യോഹ, 15:7) — ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും: (യോഹ, 15:4).

31. ദലവവചനം നിങ്ങളിൽ വസിക്കയാലും: (1യോഹ, 2:14) — വൻ നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു: (1യോഹ, 3:24).

ക്രിസ്തുവിലും തിരുവെഴുത്തുകളിലും ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമാനമായ ഫലങ്ങൾ

32. ദൈവവചനത്താൽ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു: (1പത്രൊ, 1:23) —  നാം ദൈവത്തിൽ നിന്നു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു: (1യോഹ, 5:18).

33. നിന്റെ വചനം എന്നെ ജീവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു: (സങ്കീ, 119:50) —  പുത്രനും താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു: (യോഹ, 5:21).

34. ഞാൻ ഒരു നാളും നിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ മറക്കയില്ല; അവയെക്കൊണ്ടല്ലോ നീ എന്നെ ജീവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു: (സങ്കീ, 119:93) — അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും അവൻ ഉയിർപ്പിച്ചു: (എഫെ, 2:1).

35. രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിപ്പിൻ: (1പത്രോ, 2:2) —  എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എന്മുലം ജീവിക്കും: (യോഹ, 6:57).

36. സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രന്മാരാക്കുകയും ചെയ്യും: (യോഹ, 8:32-37) — ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി: (ഗലാ, 5:1).

37. ഞാൻ നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ച വചനം നിമിത്തം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നു: (യോഹ, 15:3) — യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു: (1യോഹ, 1:7).

38. ദൈവവചനത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നുവല്ലോ: (1തിമൊ, 4:5) — ക്രിസ്തുയേശുവിൽ വിശുദ്ധീകരി ക്കപ്പെട്ടവരും: (1കൊരി, 1:2).

39. നിന്നെ രക്ഷക്കു ജ്ഞാനിയാക്കുവാൻ മതിയായ തിരുവെഴുത്തുകളെ: (2തിമൊ, 3:14) —  അവൻ നമുക്കു ദൈവത്തിങ്കൽ നിന്നു ജ്ഞാനവും: (1കൊരി, 1:30).

40. സത്യത്താൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കേണമേ; നിന്റെ വചനം സത്യം ആകുന്നു: (യോഹ, 17:17) — ആ ഇഷ്ടത്തിൽ നാം യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കലായി കഴിച്ച ശരീരയാഗത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: (എബ്രാ, 10:10).

41. അവൻ തന്റെ വചനത്തെ അയച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കി: (സങ്കീ, 107:20) — അവൻ അവരെ സൗഖ്യമാക്കി: (മത്താ, 4:25).

42. ഞാൻ സംസാരിച്ച വചനം തന്നെ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവനെ ന്യായം വിധിക്കും: (യോഹ, 12:48) — ജീവികൾക്കും മരിച്ചവർക്കും ന്യായവിസ്താരം നടത്തുവാനുള്ള ക്രിസ്തുയേശുവിനെയും: (2തിമൊ, 4:1). 

43. നിന്റെ വചനങ്ങൾ എനിക്കു സന്തോഷവും എന്റെ ഹൃദയത്തിന്നു ആനന്ദവും ആയി: (യിരെ, 15:16) — എന്റെ പരമാനന്ദമായ ദൈവത്തിങ്കലേക്കു ചെല്ലും: (സങ്കീ, 43:4).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *