ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനവും പ്രവചനവും

ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനവും പ്രവചനവും

യേശുക്രിസ്തു നൂറുകണക്കിന് പഴയനിയമ പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിനു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പേ അത്യുന്നതനായ ദൈവം തന്റെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ തന്റെ പുത്രന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചു നൽകിയ അരുളപ്പാടുകളുടെ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത പൂർത്തീകരണം തന്നെ യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി തെളിയിക്കുന്നു.

യേശുവിന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദ്യം; പഴയനിയമഭാഗം; പുതിയനിയമഭാഗം: 

1. മശീഹാ സ്ത്രീയിൽനിന്നു ജനിക്കും:  ഉല്പ, 3:15 <×> ഗലാ, 4:4.

2. മശീഹാ അബ്രാഹാമിന്റെ സന്തതിയായ് ജനിക്കും: ഉല്പ, 12:3 <×> മത്താ, 1:1; ഗലാ, 3:16. 

3. മശീഹാ യിസ്ഹാക്കിന്റെ സന്തതിയായ് ജനിക്കും: ഉല്പ, 17:19 <×> ലൂക്കൊ, 3:34).

4. മശീഹാ യാക്കോബിന്റെ സന്തതിയായ് ജനിക്കും: സംഖ്യാ, 24:17 <×> മത്താ, 1:2. 

5. മശീഹാ യെഹൂദാഗോത്രത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും: ഉല്പ, 49:10 <×> ലൂക്കൊ, 3:33.

6. മശീഹാ ദാവീദിൻ്റെ സന്തതിയായ് ജനിക്കും: 2ശമൂ, 7:12,13 <×> മത്താ, 1:1.

7. മശീഹാ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് അവകാശിയായിരിക്കും: യെശ, 9:7 <×> ലൂക്കൊ, 1:32,33. 

8. മശീഹാ നിത്യനും അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവനുമായിരിക്കും: സങ്കീ, 45:6,7 <×> എബ്രാ, 1:8-12.

9. മശീഹാ ബേത്ലേഹെമിൽ ജാതനാകും: മീഖാ, 5:2 <×> ലൂക്കൊ, 2:4-7. 

10. മശീഹാ കന്യകയിൽനിന്നു ഭൂജാതനാകും: യെശ, 7:14 <×> ലൂക്കൊ, 1:26-31.  

11. മശീഹായുടെ ജനനം അനേകം പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൊലപാതകത്തിനു കാരണമാകും: യിരെ, 31:15 <×> മത്താ, 2:16-18.

12. മശീഹാ മിസ്രയീമിൽനിന്നു വരും: ഹോശേ, 11:1 <×> മത്താ, 2:14,15.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *