കെരീത്ത് തോട്

കെരീത്ത് തോട് (brook Cherith) 

പേരിനർത്ഥം – ഛേദനം

യോർദ്ദാന്റെ കിഴക്കുഭാഗത്തുനിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന തോട്. ആഹാബിനെ ഭയന്ന് ഏലീയാവു ഒളിച്ചതും കാക്കയാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും ഈ തോട്ടിന്നരികെയാണ്. “പിന്നെ അവന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു ഉണ്ടായതെന്തെന്നാൽ: നീ ഇവിടെനിന്നു പുറപ്പെട്ടു കിഴക്കോട്ടു ചെന്നു യോർദ്ദാന്നു കിഴക്കുള്ള കെരീത്ത് തോട്ടിന്നരികെ ഒളിച്ചിരിക്ക. തോട്ടിൽനിന്നു നീ കുടിച്ചുകൊള്ളേണം; അവിടെ നിനക്കു ഭക്ഷണം തരേണ്ടതിന്നു ഞാൻ കാക്കയോടു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ പോയി യഹോവയുടെ കല്പനപ്രകാരം ചെയ്തു; അവൻ ചെന്നു യോർദ്ദാന്നു കിഴക്കുള്ള കെരീത്ത് തോട്ടിന്നരികെ പാർത്തു. (1രാജാ, 17:2-5).

Leave a Reply

Your email address will not be published.