കെംക്രെയ

കെംക്രെയ (Cenchrea)

പേരിനർത്ഥം – ചാമ, ചോളം

കൊരിന്തിൻ്റെ കിഴക്കെ തുറമുഖം. ഇപ്പോഴത്തെ പേരും കെംക്രെയ തന്നെയാണ്. കൊരിന്തിന് ഏകദേശം 13 കി.മീറ്റർ അകലെ കിടക്കുന്നു. ഒരു നേർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പൗലൊസ് കെംക്രെയയിൽ വച്ച് രോമം കത്രിച്ചു. (പ്രവൃ, 18:18). ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സഭയെക്കുറിച്ചു അപ്പൊസ്തലൻ പറയുന്നുണ്ട്. കെംക്രെയ സഭയിലെ ശുശ്രുഷികയായിരുന്നു ഫേബ. (റോമ, 16:1).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *