കുറേന

കുറേന (Cyrene)

ഉത്തര ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു പട്ടണം. ക്രേത്താ ദ്വീപിനെതിരെ മെഡിറ്ററേനിയൻ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 548 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പീഠഭൂമിയാണിത്. ഗ്രേക്കരാണാ ഈ പട്ടണം സ്ഥാപിച്ചത്. ബി.സി. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ടോളമിയുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിത്തിരുന്നു. ബി.സി. 96-ൽ റോമിനു കൈമാറി. ബി.സി. 74-ൽ അതൊരു റോമൻ പ്രവിശ്യയായിത്തീർന്നു. യെഹൂദന്മാരുടെ അധിനിവേശത്തെ കുറേന പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നതായി സ്ട്രാബോയെ ഉദ്ധരിച്ച് ജൊസീഫസ് പറയുന്നു. തുടർന്നു യെഹൂദന്മാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു. യേശുവിന്റെ ക്രൂശു ചുമന്ന ശിമോൻ കുറേനക്കാരനും യെഹൂദനും ആയിരുന്നു. (മർക്കൊ, 15:21). പെന്തെക്കൊസ്തിനു യെരുശലേമിൽ എത്തിച്ചേർന്നവരിൽ കുറേനയ്ക്കു ചേർന്ന ലിബ്യാപ്രദേശങ്ങളിൽ പാർത്തിരുന്നവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. (പ്രവൃ, 2:10). യെരൂശലേമിൽ ഇവരുടെതോ ഇവർക്കു പ്രത്യേകബന്ധമുള്ളതോ ആയ ഒരു പള്ളി (സിനഗോഗ്) ഉണ്ടായിരുന്നു. (പ്രവൃ, 6:9). നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സാരസന്മാർ കുറേനയെ നശിപ്പിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *