കാനാ

കാനാ (Cana)

പേരിനർത്ഥം – ഞാങ്ങണയുടെ സ്ഥലം

ഗലീലയിലെ ഒരു പട്ടണം. ‘ഗലീലയിലെ കാനാ’യെന്ന സവിശേഷ പ്രയോഗം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നാലിടത്തുണ്ട്. (യോഹ, 2:1, 11; 4:46; 21:2). കഫർന്നഹുമിനൂ അടുക്കലായിരിക്കണം. ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായഭേദമുണ്ട്. നസറേത്തിനു വടക്കുള്ള രണ്ടുസ്ഥലങ്ങൾ പൊതുവെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. 1. നസറേത്തിനു 8 കി.മീറ്റർ വടക്കുകിഴക്കുള്ള കെഫർ കെന്ന (Kefer kenna). ഇതൊരു ക്രൈസ്തവ ഗ്രാമമാണ്. കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യഥാർത്ഥസ്ഥാനമായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്നതിവിടമാണ്. 2. അതിനും ഏഴു കി.മീറ്റർ വടക്കുള്ള കാനാ എൽ ജലീൽ (Kana el-Jelil). അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി യേശു വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയത് കാനായിൽ വച്ചായിരുന്നു. (യോഹ, 2:11). ഒരു രാജഭൃത്യന്റെ മകനെ യേശു സൗഖ്യമാക്കി. (യോഹ, 4:46-54). ഇതു രണ്ടാമത്തെ അടയാളമായിരുന്നു. നഥനയേലിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം കാനായാണ്. (യോഹ, 21:2). ആശേരിനു വടക്കുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിനും കാനാ എന്നു പേരുണ്ട്. യോശു, 19:28).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *