കണ്ണുനീർ താഴ്വര

കണ്ണുനീർ താഴ്വര (valley of Baca) 

യെരുശലേമിനു അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലം. (സങ്കീ, 84:6). ഇംഗ്ലീഷിൽ KJV-യും RSV-യും ബാഖാതാഴ്വര (Valley of Baca) എന്നു തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നു. ബെഖേഹ് എന്ന ധാതുവിൽ നിന്നും (ഒ.നോ: എസ്രാ, 10:1) നിഷ്പാദിപ്പിച്ച് കരച്ചിലിന്റെ താഴ്വര എന്നു വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് ജെറോമിൻ്റെ കാലത്തോളം പഴക്കമുണ്ട്. നിരനിരയായുള്ള കല്ലറകൾ കാരണമാകണം താഴരയ്ക്ക് ഈ പേർ ലഭിച്ചതെന്ന് ഡ്രിവർ (R. Driver) അനുമാനിക്കുന്നു. ബാഖാവൃക്ഷങ്ങളുടെ താഴ്വരയെന്നും വിവർത്തനമുണ്ട്. (2ശമൂ, 5:23). കണ്ണീരിനു സദൃശമായ പശ ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ ഒലിപ്പിക്കാറുണ്ട്. വെറും ഭാവനാജന്യമായ ഒരു താഴ്വരയാണിതെന്നും വരണ്ട അനുഭവത്തെ വിവക്ഷിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂവെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ഇതിനു നേർവിപരീതമായ അനുഭവമാണ് ജലാശയത്തിന്റേത്. അതാണ് കണ്ണുനീർ താഴ്വരയിൽ കൂടി കടക്കുമ്പോൾ അവർ അതിനെ ജലാശയമാക്കിത്തീർക്കുന്നു എന്നു കോരഹ് പുത്രന്മാർ പാടുന്നത്.

താഴ്വര (valley of Baca) 

യെരുശലേമിനു അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലം. (സങ്കീ, 84:6). ഇംഗ്ലീഷിൽ KJV-യും RSV-യും ബാഖാതാഴ്വര (Valley of Baca) എന്നു തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നു. ബെഖേഹ് എന്ന ധാതുവിൽ നിന്നും (ഒ.നോ: എസ്രാ, 10:1) നിഷ്പാദിപ്പിച്ച് കരച്ചിലിന്റെ താഴ്വര എന്നു വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് ജെറോമിൻ്റെ കാലത്തോളം പഴക്കമുണ്ട്. നിരനിരയായുള്ള കല്ലറകൾ കാരണമാകണം താഴരയ്ക്ക് ഈ പേർ ലഭിച്ചതെന്ന് ഡ്രിവർ (R. Driver) അനുമാനിക്കുന്നു. ബാഖാവൃക്ഷങ്ങളുടെ താഴ്വരയെന്നും വിവർത്തനമുണ്ട്. (2ശമൂ, 5:23). കണ്ണീരിനു സദൃശമായ പശ ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ ഒലിപ്പിക്കാറുണ്ട്. വെറും ഭാവനാജന്യമായ ഒരു താഴ്വരയാണിതെന്നും വരണ്ട അനുഭവത്തെ വിവക്ഷിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂവെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ഇതിനു നേർവിപരീതമായ അനുഭവമാണ് ജലാശയത്തിന്റേത്. അതാണ് കണ്ണുനീർ താഴ്വരയിൽ കൂടി കടക്കുമ്പോൾ അവർ അതിനെ ജലാശയമാക്കിത്തീർക്കുന്നു എന്നു കോരഹ് പുത്രന്മാർ പാടുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *