ഓരേബ്

ഓരേബ് (Oreb)

പേരിനർത്ഥം – കാക്ക

യിസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ച മിദ്യാന്യ പ്രഭുക്കന്മാരിലൊരാൾ. ഗിദെയോൻ മിദ്യാന്യരെ തോല്പിച്ചോടിച്ചു. ഗിദെയോന്റെ ആഹ്വാനം അനുസരിച്ച് എഫ്രയീമ്യർ മിദ്യാന്യരെ പിന്തുടരുകയും അവരുടെ പ്രഭുക്കന്മാരായ ഓരേബിനെയും സേബിനെയും പിടിച്ചു. ഓരേബിനെ ഓരേബ് പാറമേലും സേബിനെ സേബ് മുന്തിരിച്ചക്കിന്നരികെയും വച്ച് കൊന്നു. ഇരുവരുടെയും തല അവർ ഗിദെയോന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു: (ന്യായാ, 7:24,25). മിദ്യാന്യരുടെ സംഹാരം ഭയാനകമായിരുന്നു . ചെങ്കടലിൽ വച്ചു നടന്ന മിസ്രയീമ്യ സംഹാരവും അശ്ശൂർ പാളയത്തു വച്ചു നടന്ന സൻഹേരീബിന്റെ സൈന്യസംഹാരവും, മിദ്യാന്യസംഹാരവും തുല്യപ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്: (യെശ, 10:26; സങ്കീ, 83:11).

Leave a Reply

Your email address will not be published.