ഓദേദ്

ഓദേദ് (Oded)

പേരിനർത്ഥം – യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തൽ

ശമര്യയിലെ ഒരു പ്രവാചകൻ. പേക്കഹ് രാജാവ് യെഹൂദ ആക്രമിച്ചു അനേകം യെഹൂദന്മാരെ ബദ്ധരാക്കി കൊണ്ടുപോയി. രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ബദ്ധന്മാരും കൊള്ളയുമായി മടങ്ങിപ്പോയ സൈന്യത്തെ ഓദേദ് പ്രവാചകൻ എതിരേറ്റു വന്നു. യഹോവയുടെ ഉഗ്രകോപം തങ്ങളുടെ മേൽ പതിക്കാതിരിക്കുവാൻ ബദ്ധന്മാരെ വിട്ടയക്കുന്നതിന് ഓദേദ് പ്രവാചകൻ ഉപദേശിച്ചു. പ്രവാചകന്റെ ഉപദേശം കേട്ട രാജാവ് ബദ്ധന്മാർക്ക് ആഹാരവും വസ്ത്രവും നല്കി, അവരെ യെരീഹോവിലേക്കു മടക്കി അയച്ചു: (2ദിന, 28:8-15).

Leave a Reply

Your email address will not be published.