ഓഗ്

ഓഗ് (Og)

പേരിനർത്ഥം – നീഴമുള്ള കഴുത്ത്

ബാശാനിലെ അമോര്യരാജാവ്: (സംഖ്യാ, 21:33; 32:33; ആവ, 4147; 31:4). ഓഗിന്റെ രാജ്യത്തിൽ അറുപതു പട്ടണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു: (യോശു, 13:30). അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ അസ്താരോത്ത്, എദ്രെയി എന്നിവയാണ്. എദ്രെയിൽവെച്ച് ഓഗും പടജനവും മോശയോടു എതിർത്തു. എന്നാൽ അവർ ഒട്ടൊഴിയാതെ സംഹരിക്കപ്പെട്ടു. യിസ്രായേല്യർ ഓഗിന്റെ ദേശം കൈവശമാക്കി: (സംഖ്യാ, 21:35; ആവ, 1:4; 3:4-10). ഓഗിന്റെ രാജ്യം മനശ്ശെയുടെ അർദ്ധഗോത്രത്തിനു നല്കി. രെബായീമ്യ മല്ലന്മാരിൽ അവസാനത്തെ കണ്ണിയായിരുന്നു ഓഗ്. ഓഗിന്റെ ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള മഞ്ചം അമ്മാന്യനഗരമായ രബ്ബയിൽ ഉണ്ടെന്നു മോശെ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ മഞ്ചത്തിനു ഒമ്പതു മുഴം നീളവും നാലു മുഴം വീതിയും ഉണ്ട്: (ആവ, 3:11). ഈ മഞ്ചം ശവപേടകത്തെ കുറിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് .

Leave a Reply

Your email address will not be published.