ഒഹൊലീയാബ്

ഒഹൊലീയാബ് (Aholiab)

പേരിനർത്ഥം – പിതാവിന്റെ കൂടാരം 

ദാൻ ഗോത്രത്തിൽ അഹീസാമാക്കിന്റെ മകൻ. ഒഹൊലീയാബ് കൊത്തുപണിക്കാരനും കൗശലപ്പണിക്കാരനും നീലനുൽ, ധുമനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ, പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവകൊണ്ട് ചിത്രത്തയ്യൽപ്പണി ചെയ്യുന്നവനുമായിരുന്നു. സമാഗമന കൂടാരം സംബന്ധിച്ച പണികളിൽ ബെസലേലിനെ സഹായിച്ചു: (പുറ, 31:6: 35:34; 36:1,2; 38:23).

Leave a Reply

Your email address will not be published.