ഒനേസിമൊസ്

ഒനേസിമൊസ് (Onesimus)

പേരിനർത്ഥം – പ്രയോജനമുള്ളവൻ

ഒളിച്ചോടിയ അടിമയാണ് ഒനേസിമൊസ്. ഒനേസിമൊസിനു വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊസ്തലനായ പൗലൊസ് ഫിലേമോനുള്ള ലേഖനം എഴുതിയത്. കൊലൊസ്യ സഭയ്ക്കു എഴുതുമ്പോൾ ഒനേസിമൊസിനെക്കുറിച്ച് ‘നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനായ’ എന്ന് പൗലൊസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽനിന്നും ഒനേസിമൊസ് കൊലൊസ്യയിൽ നിന്നുള്ളവൻ എന്ന് അനുമാനിക്കാം: (കൊലൊ, 4;9). ഫിലേമോന്റെ അടുക്കൽ നിന്നൊളിച്ചോടിയ ഒനേസിമൊസ് റോമിൽവച്ച് പൗലൊസിൽ നിന്നും സുവിശേഷം കേട്ടു ക്രിസ്ത്യാനിയായി: (ഫിലേ, 1:10). മാനസാന്തരപ്പെട്ടശേഷം പൗലൊസിന് പ്രയോജനകരമായ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് അവനെ തന്നോടൊപ്പം നിറുത്തിക്കൊള്ളുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എങ്കിലും അതു ഫിലേമോന്റെ അവകാശത്തിന്മേലുള്ള കൈകടത്തലായിരിക്കും എന്നു കരുതി ഫിലേമോനുള്ള ലേഖനവും കൊലൊസ്യർക്കുള്ള ലേഖനവും കൊടുത്ത് തിഹിക്കൊസിനോടൊപ്പം ഒനേസിമൊസിനെ അയച്ചു. “തടവിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജനിപ്പിച്ച എന്റെ മകൻ’ എന്നാണ് ഒനേസിമൊസിനെക്കുറിച്ച് പൗലൊസ് എഴുതുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.