ഒനേസിഫൊരൊസ്

ഒനേസിഫൊരൊസ് (Onesiphorus)

പേരിനർത്ഥം – പ്രയോജനപ്രദൻ

എഫെസൊസിൽ പൗലൊസിന് പ്രയോജനകരമായ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ഒരു വിശ്വാസി. അപ്പൊസ്തലൻ റോമിൽ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം കാരാഗൃഹത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അയാൾ അന്വേഷിച്ചു ചെന്ന് അപ്പൊസ്തലനെ കണ്ടെത്തി ശുശ്രൂഷിച്ചു. പലപ്പോഴും ‘എന്നെ തണുപ്പിച്ചവൻ’ ‘എന്റെ ചങ്ങലയെക്കുറിച്ചു ലജ്ജിച്ചില്ല’ എന്നിങ്ങനെ അപ്പൊസ്തലൻ ഒനേസിഫൊരൊസിനെ ശ്ലാഘിക്കുന്നു. തന്റെ ഒടുവിലത്തെ ലേഖനത്തിൽ പൗലൊസ് ഒനേസിഫൊരൊസിന്റെ കുടുംബത്തിനു് വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു: (2തിമൊ, 1:16-18; 4:19). 

Leave a Reply

Your email address will not be published.