ഏലോൻ

ഏലോൻ (Elon)

പേരിനർത്ഥം – കരുവേലകം

യിസ്രായേലിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ ന്യായാധിപൻ. ഏലോൻ യിസ്രായേലിൽ പത്ത് സംവത്സരം ന്യായപാലനം ചെയ്തു. അതിൻ്റെശേഷം ഏലോൻ മരിച്ചു. സെബൂലൂൻ നാട്ടിൽ അയ്യാലോനിൽ ഇയാളെ അടക്കം ചെയ്തു: (ന്യായാ, 12:11,12).

Leave a Reply

Your email address will not be published.