ഏദോം

ഏദോം (Edom)

പേരിനർത്ഥം – ചുവന്നവൻ

ചുവന്ന പായസത്തിനു ജ്യേഷ്ഠാവകാശം വിറ്റുകളഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഏശാവിനു ലഭിച്ച് പേരാണ് ഏദോം. (ഉല്പ, 25:30). ഏശാവിന്റെ സന്തതികൾ പാർത്തിരുന്ന ദേശത്തെയും ഏദോം എന്നു വിളിക്കുന്നു. ദേശത്തിന്റെ പഴയ പേർ സേയീർ എന്നായിരുന്നു. (ഉല്പ, 32:3; 36:20,21, 30). ചുവന്ന മണൽക്കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞഭൂമിയാണിത്. അതിനാൽ ഏദോം എന്ന പേര് ഈ ദേശത്തിനു അന്വർത്ഥമാണ്. പലസ്തീൻ്റെ തെക്കുകിഴക്കുഭാഗത്ത് ഏദോം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. സീനായിൽ നിന്നും കാദേശ് ബർന്നേയയിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ് ഏദോംദേശം. ഏദോമിനു വടക്ക് മോവാബ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. സേരെദ് തോടാണ് ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ അതിർ. (ആവ, 2:13,14, 18).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *