എല്യാശീബ്

എല്യാശീബ് (Eliashib)

പേരിനർത്ഥം – ദൈവം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും

നെഹെമ്യാവിന്റെ കാലത്തെ മഹാപുരോഹിതൻ: (നെഹെ, 3:1,20,21). എല്യാശീബ് സഹോദരന്മാരായ മറ്റു പുരോഹിതന്മാരോടൊപ്പം ദൈവാലയത്തോടു ചേർന്നുള്ള കിഴക്കെപട്ടണമതിൽ പുതുക്കിപ്പണിതു: (നെഹ, 3:1). “ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലെ അറകൾക്കു മേൽവിചാരകനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന എല്യാശീബ് പുരോഹിതൻ തോബീയാവിന്റെ ബന്ധുവായിരുന്നതിനാൽ അവന്നു ഒരു വലിയ അറ ഒരുക്കിക്കൊടുത്തിരുന്നു:” (നെഹെ, 13:4). കുറെനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടു നെഹെമ്യാവ് രാജാവിനോടു അനുവാദം വാങ്ങി യെരൂശലേമിലേക്കു ചെന്നപ്പോൾ എല്യാശീബ് തോബീയാവിനു ദൈവാലയത്തിന്റെ പ്രാകാരങ്ങളിൽ ഒരു അറ ഒരുക്കിക്കൊടുത്തതിനാൽ ചെയ്ത ദോഷം അറിഞ്ഞു. അതു നെഹമ്യാവിനു അത്യന്തം വ്യസനമായതുകൊണ്ടു അവൻ തോബീയാവിന്റെ വീട്ടുസാമാനമൊക്കെയും അറയിൽനിന്നു പുറത്തു എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു, അറകളെ ശുദ്ധീകരിച്ചു. (നെഹെ, 13:7-9). എല്യാശീബിന്റെ ചെറുമകൻ ഹോരോന്യനായ സൻബല്ലത്തിന്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്തു: (നെഹെ, 13:28). യോയാക്കീമിന്റെ മകനായിരുന്നു എല്യാശീബ്: (നെഹെ, 12:10,22).

Leave a Reply

Your email address will not be published.