എല്യാക്കീം

എല്യാക്കീം (Eliakim)

പേരിനർത്ഥം – ദൈവം ഉറപ്പിക്കും

യെഹൂദാരാജാവായി ഹിസ്ക്കീയാവിന്റെ രാജധാനിവിചാരകൻ: (2രാജാ, 18:18; 19:2). അഹങ്കാരത്തിന്റെ ശിക്ഷയായി ശെബ്നയെ നീക്കിയശേഷമാണ് ഹില്ക്കീയാവിന്റെ മകനായ എല്യാക്കീമിനെ പ്രസ്തുതസ്ഥാനത്ത് നിയമിച്ചത്: (യെശ, 22:15-20). അശ്ശൂർ രാജാവായ സൻഹേരീബ് അയച്ച റബ്-ശാക്കയോടു സംസാരിക്കാൻ ഹിസ്ക്കീയാ രാജാവയച്ച മൂന്നുപേരിൽ എല്യാക്കീം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു: (2രാജാ, 18:18; യെശ, 36:3,11,12). അനന്തരം രാജാവ് എല്യാക്കീമിനെയും ശെബ്നയെയും പുരോഹിതന്മാരിൽ മൂപ്പന്മാരെയും ദൈവനിയോഗം അറിയാൻ വേണ്ടി യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചു: (യെശ, 37:2). ‘എന്റെ ദാസൻ’ എന്നു എല്യാക്കീമിനെ യഹോവ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു: (യെശ, 22:20). ദാവീദ് ഗൃഹത്തിന്റെ താക്കോൽ (യെശ, 22:22) രാജധാനിയിലെ അധികാരമാണ്; ദൈവഗൃഹത്തിന്റെ അധികാരമല്ല. എല്യാക്കീമിൽ മശീഹയുടെ പ്രതിരൂപം ദർശിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാതാക്കളുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.