എല്ദാദ്

എല്ദാദ് (Eldad)

പേരിനർത്ഥം – ദൈവം സ്നേഹിച്ചു

മരുഭൂമിയിൽവച്ച് മോശെയെ സഹായിക്കുവാൻ നിയമിക്കപ്പെട്ട എഴുപതു മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരാൾ: (സംഖ്യാ, 11:24-29). ഈ മൂപ്പന്മാർ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിലിനുചുറ്റും കൂടി ദൈവത്തിൽനിന്നും പ്രവചനാത്മാവു പ്രാപിച്ചു. എല്ദാദ് മേദാദിനോടൊപ്പം കൂടാരത്തിൽ പോകാതെ പാളയത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ അവർക്കും പ്രവചനവരം ലഭിച്ചു; അവർ പാളയത്തിൽ വച്ച് പ്രവചിച്ചു. ഈ വിവരം ഒരു ബാല്യക്കാരൻ മോശെയെ അറിയിച്ചു. അവരോടു വിലക്കണമെന്നു യോശുവ മോശയോടു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മോശയുടെ മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. “എന്നെ വിചാരിച്ചു നീ അസൂയപ്പെടുന്നുവോ? യഹോവയുടെ ജനം ഒക്കെയും പ്രവാചകന്മാരാകയും യഹോവ തന്റെ ആത്മാവിനെ അവരുടെമേൽ പകരുകയും ചെയ്തതെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു: (സംഖ്യാ, 11:29).

Leave a Reply

Your email address will not be published.