എലെയാസാർ

എലെയാസാർ (Eleazar)

പേരിനനർത്ഥം – ദൈവം സഹായി

മഹാപുരോഹിതനായ എലെയാസാർ അഹരോന്റെയും എലീശേബയുടെയും നാലു പൂത്രന്മാരിൽ മൂന്നാമൻ: (പുറ, 6:23; 28:1). എലെയാസാർ തീയേലിന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അവർക്കു ജനിച്ച മകനാണ് ഫീനെഹാസ്: (പുറ, 6:25). നാദാബും അബീഹുവും മക്കളില്ലാതെ മരിച്ചതുകൊണ്ട് ലേവ്യരുടെ പ്രധാനിയായി എലെയാസാർ നിയമിക്കപ്പെട്ടു. എലെയാസാർ പ്രധാനപ്രഭുവും വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലെ കാര്യം നോക്കുന്നവരുടെ മേൽവിചാരകനും ആയിത്തീർന്നു: (ലേവ്യ, 10:1; സംഖ്യാ, 3:4,22). പിതാവായ അഹരോൻ ജിവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് എലെയാസാർ സഹോദരനായ ഈഥാമാരിനോടൊപ്പം പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. ഹോർ പർവ്വതത്തിൽ വച്ച് അഹരോൻ മരിച്ചപ്പോൾ ദൈവകല്പനയനുസരിച്ച് അഹരോന്റെ സ്ഥാനവസ്ത്രങ്ങൾ മോശെ എലെയാസറിനെ ധരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ എലെയാസാർ മഹാപുരോഹിതനായിത്തീർന്നു. (സംഖ്യാ, 20:25-29). യുദ്ധപ്രാപ്തരായ യിസ്രായേൽ മക്കളുടെ എണ്ണമെടുക്കുവാൻ എലെയാസാർ മോശെയെ സഹായിച്ചു. (സംഖ്യാ, 26:1-4). യിസ്രായേല്യർക്കു ദേശം വിഭാഗിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ മോശെ യോശുവയെയും പുരോഹിതനായ എലെയാസാറിനെയും നിയോഗിച്ചു. (സംഖ്യാ, 34:17). എലെയാസാറിന്റെ മരണം തിരുവെഴുത്തുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഏലിയുടെ കാലംവരെ മഹാപൗരോഹിത്യം എലെയാസാറിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിലനിന്നു. സാദോക്കിന്റെ കാലത്താണ് മഹാപൗരോഹിത്യം വീണ്ടും എലെയാസാറിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്കു വന്നത്: (1ശമൂ, 2:27; 1ദിന, 6:8; 24:3; 1രാജാ, 2:27).

Leave a Reply

Your email address will not be published.