എലീഹൂ

എലീഹൂ (Elihu)

പേരിനർത്ഥം – അവൻ എന്റെ ദൈവം

ഇയ്യോബിന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത്: (ഇയ്യോ, 32:2, 4-6; 34:1; 35:1; 36:1). രാം വംശത്തിൽ ബൂസ്യനായ ബറഖേലിന്റെ മകൻ. ഇയ്യോബുമായി സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞവനായിരുന്നു എലീഹൂ. ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 32-37 അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ ഇയ്യോബിനോടുള്ള എലീഹൂവിന്റെ സംവാദം കാണാം. ഇയ്യോബിനെ കാണാൻ വന്ന മൂന്നു സാനേഹിതന്മാരുടെ പേരുകളോടൊപ്പം എലീഹൂവിന്റെ പേരില്ല: (ഇയ്യോ, 2:11).

Leave a Reply

Your email address will not be published.