എലീയാബ്

എലീയാബ് (Eliab)

പേരിനർത്ഥം – ദൈവം പിതാവാകുന്നു

യിശ്ശായിയുടെ മൂത്തപുത്രനും ദാവീദിന്റെ മുത്ത ജ്യേഷ്ഠനും: (1ദിന, 2:13). ഒരു രാജാവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ശമുവേൽ പ്രവാചകൻ ബേത്ലേഹെമിലേക്കു വന്നു: (1ശമൂ, 16:6). ശമൂവേൽ പ്രവാചകൻ എലീയാബിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ “അവന്റെ മുഖമോ പൊക്കമോ നോക്കരുതെന്നു യഹോവ കല്പിച്ചു:” (1ശമൂ, 16:7). എലീയാബും രണ്ടു സഹോദരന്മാരും ശൗൽ രാജാവിന്റെ സൈന്യത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അവരുടെ വർത്തമാനം അറിയുവാൻ വന്നപ്പോഴാണ് ദാവീദ് ഗൊല്യാത്തിനെ കണ്ടത്: (1ശമൂ, 17:23). ദാവീദ് ഗൊല്യാത്തിനോടു യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ദാവീദിനോടു കോപിച്ച് എലീയാബ് ചോദിച്ചു: “മരുഭൂമിയിൽ ആ കൂറെ ആടുള്ളതു നീ ആരുടെ പക്കൽ വിട്ടേച്ചു പോന്നു? നിന്റെ അഹങ്കാരവും നിഗളഭാവവും എനിക്കറിയാം; പടം കാണാനല്ലേ നീവന്നതു.” (1ശമൂ, 17:28). എലീയാബിന്റെ മകളായ അബീഹയിൽ രെഹബെയാമിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു: (2ദിന, 11:18). ദാവീദിന്റെ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുത്തനായ എലീഹൂ ഈ എലീയാബു തന്നെയായിരിക്കണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published.