എഫ്രാത്ത

എഫ്രാത്ത (Ephratah)

പേരിനർത്ഥം – ഫലപുർണ്ണത

യെഹൂദ്യയിലെ ബേത്ലേഹെമിന്റെ പഴയ പേര്. (ഉല്പ, 35:16, 19). യേശുവിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം: “നീയോ, ബേത്ത്ളേഹേം എഫ്രാത്തേ, നീ യെഹൂദാസഹസ്രങ്ങളിൽ ചെറുതായിരുന്നാലും യിസ്രായേലിന്നു അധിപതിയായിരിക്കേണ്ടുന്നവൻ എനിക്കു നിന്നിൽനിന്നു ഉത്ഭവിച്ചുവരും; അവന്റെ ഉത്ഭവം പണ്ടേയുള്ളതും പുരാതനമായതും തന്നേ.” (മീഖാ 5:2, യോഹ, 7:42). റാഹേൻ മരിച്ചതും ഇവിടെയാണ്; “ഞാൻ പദ്ദനിൽനിന്നു വരുമ്പോൾ, കനാൻ ദേശത്തു എഫ്രാത്തിൽ എത്തുവാൻ അല്പം ദൂരം മാത്രമുള്ളപ്പോൾ വഴിയിൽവെച്ചു റാഹേൽ മരിച്ചു; ഞാൻ അവളെ അവിടെ ബേത്ത്ളേഹെം എന്ന എഫ്രാത്തിന്നുള്ള വഴിയരികെ അടക്കം ചെയ്തു.” (ഉല്പ, 48:7). ഈ സ്ഥലം യാക്കോബിന്റെ കാലത്ത് എഫ്രാത്ത് എന്നോ എഫാത്ത എന്നോ വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് മേല്പറഞ്ഞ വേദഭാഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. “നാം എഫ്രാത്തയിൽ അതിനെക്കുറിച്ചു കേട്ടു” (സങ്കീ, 132:6) എന്ന വാക്യത്തിലെ എഫ്രാത്ത എവിടെയാണെന്നു നിശ്ചയമില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *