ഈസബേൽ

ഈസബേൽ (Jezabel)

തുയഥൈര സഭയിൽ ദുർന്നടപ്പ് ആചരിക്കുവാനും വിഗ്രഹാർപ്പിതം തിന്നുവാനും ഉപദേശിച്ച കള്ളപ്രവാചകി. അവൾക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടുവാനുള്ള സമയം കൊടുത്തിട്ടും ദുർന്നടപ്പുവിട്ടു അവൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ല. തന്മൂലം അവളുടെ പക്ഷം ചേരുന്നവർക്ക് വലിയ കഷ്ടം വരുത്തുമെന്നും, അവളുടെ മക്കളെ കൊന്നുകളയുമെന്നും കർത്താവ് തുയഥൈര സഭയോട് ദൂതു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. (വെളി, 2:20-23). ഈസബേൽ എന്ന നാമം ഇവിടെ പ്രതിരൂപമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.