ഈഖാബോദ്

ഈഖാബോദ് (Ichabod)

പേരിനർത്ഥം – മഹത്വം പൊയ്പോയി

പുരോഹിതനായ ഏലിയുടെ ചെറുമകനും ഫീനെഹാസിന്റെ മകനും. ഭർത്താവ് യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുകയും, യഹോവയുടെ പെട്ടകം പിടിക്കപ്പെടുകയും, അമ്മായപ്പൻ കഴുത്തൊടിഞ്ഞ് മരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഫീനെഹാസിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പ്രസവവേദനയുണ്ടാകുകയും അവൾ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു. ‘മഹത്വം യിസ്രായേലിൽ നിന്നും പൊയ്തുപോയി’ എന്നു പറഞ്ഞു കുട്ടിക്കു ഈഖാബോദ് എന്നു പേരിട്ടു: (1ശമൂ, 4:21). ഈഖാബോദിന്റെ സഹോദരനായ അഹീതുബിന്റെ മകൻ അഹീയാവ് ശൗലിന്റെ കാലത്ത് മഹാപുരോഹിതനായിരുന്നു: (1ശമൂ, 14:3).

Leave a Reply

Your email address will not be published.