ആസാഫ്

ആസാഫ് (Asaph)

പേരിനർത്ഥം – ശേഖരിക്കുന്നവൻ

ലേവിഗോത്രത്തിൽ ഗേർശോമിന്റെ കൂടുബത്തിൽ പെട്ട ബേരെഖ്യാവിന്റെ പുത്രൻ: (1ദിന, 6:39; 15:17). ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം യെരൂശലേമിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലെ ആരാധനയിൽ ഒരു പ്രധാനഗായകനായി ലേവ്യർ അസാഫിനെ നിയമിച്ചു: (1ദിന, 15:17,19). ദാവീദ് രാജാവ് അസാഫിനെ ഗായകവൃന്ദത്തിന്റെ തലവനായി നിയമിച്ചു: (1ദിന, 16:4,5). ആസാഫിന്റെ പുത്രന്മാർ ദൈവാലയ ഗായകർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു: (1ദിന, 25:1,2; 2ദിന, 20:14). ആസാഫിന്റെ കുടുംബം പരമ്പരയാ ദൈവാലയ ഗായകരായിരുന്നു: (1ദിന, 25:1,2). സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ 50, 73-93 എന്നിവ ആസാഫിന്റെ പേരിലറിയപ്പെടുന്നു. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എഴുതിയ രണ്ട് ആസാഫുമാർ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. രണ്ടുപേരും ഒരേ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവരും നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരുമായിരിക്കണം. 50, 73, 76, 78 എന്നീ സങ്കീർത്തനങ്ങളും പക്ഷേ 75, 77, 82 ഇവയും ദാവീദിന്റെ കാലത്തുള്ളവയാണ്. എന്നാൽ 74, 79, 83 എന്നീ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പ്രവാസകാലത്ത് എഴുതപ്പെട്ടതായിരിക്കണം. പ്രവാസാനന്തരം ദൈവാലയാരാധന പുനഃസ്ഥാപിച്ചതുവരെയും ആസാഫിന്റെ സന്തതികളായിരുന്നു പ്രധാന ഗായകന്മാർ: (1ദിന, 25; 2ദിന, 20:14; 35:15; എസ്രാ, 2:41; 3:10; നെഹെ, 11:17, 22; 12:35). ആസാഫ് ദർശകനായും കവിയായും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു: (2ദിന, 29:30; നെഹെ, 12:46) 

Leave a Reply

Your email address will not be published.