അർപ്പക്ഷാദ്

അർപ്പക്ഷാദ്, അർഫക്സാദ് (Arphaxad)

പേരിനർത്ഥം – വിടുവിക്കുന്നവൻ

ശേമിന്റെ മൂന്നാമത്തെ മകനും ശാലഹിന്റെ അപ്പനും: (ഉല്പ, 10:22; 11:10-13,28; 1ദിന, 1:17,24. ലൂക്കൊസ് 3:36-ൽ അർഫക്സാദ് എന്നാണ്. ഇതു അർപ്പക്ഷാദ് എന്ന പേരിന്റെ ഗ്രീക്കു രൂപമാണ്.. ജലപ്രളയം കഴിഞ്ഞു രണ്ടു വർഷത്തിനുശേഷമാണു അർപ്പക്ഷാദ് ജനിച്ചത്. 438 വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.