അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാ

അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാ (Artaxerxes)

പേരിനർത്ഥം – ശക്തനായ രാജാവ്

പാർസി രാജാക്കന്മാരിൽ പലർക്കും ഇപ്പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഫറവോൻ, കൈസർ എന്നിവപോലുള്ള ബിരുദനാമമായിരിക്കാം. ശക്തനായ രാജാവ് എന്നായിരിക്കണം അർത്ഥം. ‘മഹായോദ്ധാവു’ എന്നു ഹെരൊഡോട്ടസ് അർത്ഥനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നു.

1.  വ്യാജ സ്മെർദിസ് (Smerdis): മരിച്ചുപോയ കോരെശിന്റെ പുത്രനായി സ്മെർദിസ് എന്നവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടു സിംഹാസനം കൈയടക്കി. അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാവ് എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് സ്വീകരിച്ചു. ഏഴുമാസത്തോളം (ബി.സി.522 ) ഭരിച്ചു. അതിനുശേഷം അയാൾ വധിക്കപ്പെട്ടു. കോരെശിന്റെയും കാംബിസസിന്റെയും ഉദാരനയങ്ങൾക്കെതിരായിരുന്നു. തന്മൂലം യെഹൂദന്മാരുടെ ശത്രുക്കൾ പത്രിക എഴുതി അയച്ചപ്പോൾ ദൈവാലയത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം തടഞ്ഞു: (എസ്രാ, 4:7-24). 

2. അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാ ഒന്നാമൻ (Artaxerxes I): വലത്തു കൈയിലെ വൈകല്യം നിമിത്തം Longimanus എന്നറിയപ്പെട്ടു. നാല്പതുവർഷം രാജ്യം ഭരിച്ചു (ബി.സി. 465-425). രാജ്യകാര്യങ്ങൾ ബന്ധുക്കളെയും യുദ്ധകാര്യങ്ങൾ പടനായകന്മാരെയും ഏല്പിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് പലസ്തീനിലെ കാര്യങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഏല്പിക്കുവാൻ അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാവിനു പ്രയാസം തോന്നിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഴ്ചയുടെ ഏഴാമാണ്ടിൽ ഏസ്രായ്ക്കും അനുയായികൾക്കും ധാരാളം ആനുകൂല്യങ്ങൾ നല്കി, എസ്രായെ യെരൂശ ൾലേമിലേക്കു അയച്ചു (ബി.സി. 457): (എസ്രാ, 7:1-8 :1). ഉദ്ദേശം 13 വർഷത്തിനുശേഷം  യെരൂശലേമിന്റെ നിയന്ത്രണം നല്കി നെഹെമ്യാവിനെ അയച്ചു (ബി.സി. 444): (നെഹെ, 2:1-8).

Leave a Reply

Your email address will not be published.