അർത്തെമാസ്

അർത്തെമാസ് (Artemas)

പേരിനർത്ഥം – അർത്തെമിസിന്റെ ദാനം

നിക്കൊപ്പൊലിസിൽ പൗലൊസിന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്നു. ക്രേത്തയിൽ തീത്തൊസിന്റെ അടുക്കൽ അർത്തെമാസിനെയോ തിഹിക്കൊസിനെയോ അയയ്ക്കുമ്പോൾ തീത്തോസിനോടു നിക്കൊപ്പൊലിസിൽ വന്നു തന്നോടു ചേരുവാൻ പൗലൊസ് എഴുതി: (തീത്തൊ, 3:12). ലുസ്ത്രയിലെ ബിഷപ്പായിരുന്നു അർത്തെമാസ് എന്നു പാരമ്പര്യം.

Leave a Reply

Your email address will not be published.