അസുംക്രിതൊസ്

അസുംക്രിതൊസ് (Asyncritus)

പേരിനർത്ഥം – നിസ്തുലൻ

റോമായിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി. അസുംക്രിതൊസിനു പൗലൊസ് വന്ദനം ചൊല്ലുന്നുണ്ട്: (റോമ, 16:14).

Leave a Reply

Your email address will not be published.