അരാബ

അരാബ (Arabah)

പേരിനർത്ഥം – മരുഭൂമി

ഉണങ്ങിയ, വരണ്ട എന്നീ അർത്ഥങ്ങളുള്ള ‘റബ്’ എന്ന ധാതുവിൽ നിന്നു വന്നതാണ് അരാബ. ചാവുകടലിനും അക്കാബാ ഉൾക്കടലിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭ്രംശതാഴ്വര. (ആവ, 3:17; യോശു, 3:16; 11:16). ചില വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചാവുകടലിന്റെ തെക്കുള്ള ഭ്രംശതാഴ്വര മാത്രമാണ് അരാബ. എന്നാൽ ഗലീലാക്കടൽ അഥവാ കിന്നരേത്ത് കടൽ (യോശു, 12:3; 2ശമൂ, 2:29) വരെയുള്ള സ്ഥലത്തെക്കുറിക്കുന്നതായി ചിലർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ചാവുകടലിന്നു വടക്കുള്ള താഴ്വരഭാഗം ഗോർ (Ghor) എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത്.. തെക്കുള്ള ഏറ്റവും വരണ്ട സ്ഥലത്തെ കുറിക്കുകയാണ് അരാബ. ചാവുകടലിനെ അരാബയിലെ കടൽ (ആവ, 3:17; 4:49; 2രാജാ, 14:25) എന്നു വിളിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *