അരയോപഗക്കുന്ന്

അരയോപഗക്കുന്ന് (Areopagus) 

പേരിനർത്ഥം – അറെസ് ദേവന്റെ കുന്ന്. 

റോമിലെ സംഗ്രാമദേവനായ മാർസ് (ചൊവ്വ) ദേവനു സമസ്ഥാനീയനാണ് ഗ്രീസിലെ അറെസ് ദേവൻ. അക്രൊപൊലിസിനു വടക്കുപടിഞ്ഞാറായി 113 മീറ്റർ പൊക്കമുള്ള പാറസ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് അരയോപഗക്കുന്ന്. അക്രൊപൊലിസിൽ നിന്നും അരയോപഗക്കുന്നിനെ വേർതിരിക്കുന്നതു ഒരു ചെറിയ താഴ്വരയാണ്. ഈ കുന്നിനു മുകളിൽ പോകാൻ പാറയിൽ പടികൾ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പൗരാണിക കാലത്തു അരയോപഗകോടതി സമ്മേളിച്ചിരുന്നതു ഇവിടെയായിരുന്നു. റോമൻ ഭരണകാലത്തു അതിന്റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചു. പൗലൊസിന്റെ ഉപദേശം പരിശോധിക്കുന്നതിനു അദ്ദേഹത്തെ അരയോപഗക്കുന്നിൽ വരുത്തി. അപ്പൊസ്തലപ്രവൃത്തി 17:19, 22 എന്നിവിടങ്ങളിലെ അരയോപഗക്കുന്ന് ആ കുന്നിനെയോ അവിടെ സമ്മേളിച്ച കോടതിയെയോ വിവക്ഷിക്കാം. പൗലൊലൊസിന്റെ പ്രസംഗം കോടതി കൂടിയിരുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു. ഈ കോടതിയിലെ അംഗങ്ങൾ നഗര പിതാക്കന്മാർ ആയിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയവും മതപരവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ പരമാധികാരം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. പെരിക്ലീസിന്റെ കാലത്തു അതു കുറ്റാന്വേഷണ കോടതിയായി. റോമൻ ഭരണകാലത്തു അതു വീണ്ടും വിദ്യാഭ്യാസപരവും മതപരവുമായ വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്തു. ആഥൻസിൽ പൗലൊസിന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടു ചെറിയ ഫലമേ ഉണ്ടായുള്ളു. ആഥൻസിൽ ഒരു സഭയും സ്ഥാപിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അരയോപഗ കോടതിയിലെ ഒരംഗമായ ദിയൊനുസ്യോസ് വിശ്വസിച്ചു പൗലൊസിനോടു ചേർന്നു. (പ്രവൃ, 17:34).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *