അബ്യാഥാർ

അബ്യാഥാർ (Abiathar)

പേരിനർത്ഥം – വൈശിഷ്ട്യത്തിന്റെ പിതാവ് 

ലേവിഗോ ത്രത്തിൽ ഏലിവംശജനായ അഹീമേലെക്കിന്റെ പുത്രൻ. അയാൾ ശൗൽ, ദാവീദ്, ശലോമോൻ എന്നിവരുടെ വാഴ്ചക്കാലത്തു് പുരോഹിതനായിരുന്നു. ശൗൽ രാജാവ് നോബിലെ പുരോഹിതന്മാരെ കൊല്ലിച്ചപ്പോൾ അബ്യാഥാർ രക്ഷപ്പെട്ടു ദാവീദിനെ അഭയം പ്രാപിച്ചു. ദാവീദ് അവനു നിർഭയവാസം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു: (1ശമൂ, 22:16-23). ദാവീദ് ഒളിച്ചു നടന്നകാലം മുഴുവൻ അബ്യാഥാർ അവനെ അനുഗമിച്ചു. ശൗൽ ദാവീദിന്റെ നേരെ ദോഷം ആരോപിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവഹിതം അറിയുവാൻവേണ്ടി പുരോഹിതനായ അബ്യാഥാരിനെ വിളിച്ചു. (1ശമൂ, 23:9,10; 30:7). ദാവീദ് രാജാവായപ്പോൾ അബ്യാഥാരിനെ മഹാപുരോഹിതനാക്കി: (1രാജാ, 2:26; 1ദിന, 15:11). അബ്ശാലോം ദാവീദിനെതിരെ മൽസരിച്ചപ്പോൾ രാജാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം യെരൂശലേമിൽ പാർത്തു. (2ശമൂ, 15:24). എന്നാൽ ദാവീദിന്റെ അവസാന കാലത്ത് അദോനീയാവിനെ രാജാവാക്കുവാനുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിൽ ചേർന്നു. തന്മൂലം ശലോമോൻ അവനെ പൗരോഹിത്യത്തിൽനിന്നും നീക്കി സ്വന്തം സ്ഥലമായ അനാഥോത്തിലേക്കു തിരിച്ചയച്ചു: (1രാജാ, 1:19; 2:26). 1രാജാക്കന്മാർ 4:4-ൽ അബ്യാഥാരിനെ സാദോക്കിനോടൊപ്പം മഹാപുരോഹിതനായി പറയുന്നു. എന്നാലിതു അബ്യാഥാരിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പുള്ള കാലത്തെയായിരിക്കും കുറിക്കുന്നത്. അബ്യാഥാരിനെ നീക്കം ചെയ്തതോടു കൂടി ഏലിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭരണം അവസാനിച്ചു. മർക്കൊസ് 2:26-ൽ യേശു അബ്യാഥാരിനെ പരാമർശിക്കുന്നു. അബ്യാഥാരിന്റെ മകൻ അഹീമേലെക്ക് എന്നു 2ശമൂവേൽ 8:17-ലും, 1ദിനവൃത്താന്തം 24:6-ലും കാണുന്നതു പകർപ്പെഴുത്തിൽ സംഭവിച്ച തെറ്റായിരിക്കാം. അപ്പന്റെയും മകന്റെയും പേർ പരസ്പരം മാറിയതാകാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published.