അബേദ്-നെഗോ

അബേദ്-നെഗോ (Abednego) 

പേരിനർത്ഥം – നെഗോ ദേവന്റെ ദാസൻ

ബാബിലോണിലേക്കു കൊണ്ടുപോയ നാലു യെഹൂദാ ബാലന്മാരിൽ ഒരാൾ. യഥാർത്ഥനാമം അസര്യാവ്. ബാബിലോൺ രാജാവായ നെബൂഖദ്നേസറിന്റെ ഷണ്ഡാധിപൻ അസര്യാവിനു നല്കിയ മറുപേരാണു അബദ്-നെഗോ: (ദാനീ, 1:7). നെബൂഖദ്നേസർ നിർത്തിയ സ്വർണ്ണ ബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അബേദ്-നെഗോയെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം തീച്ചുളയിൽ ഇട്ടു. എന്നാൽ ദൈവം അവരെ വിടുവിച്ചു: (ദാനീ, 3:26). അസര്യാവ് എന്ന എബ്രായപേരിന്റെ അർത്ഥം ‘യഹോവ സഹായിച്ചു.’

Leave a Reply

Your email address will not be published.